Print this page

Historie Muzea dávného kupectví


wejscie do muzeuminicjał Vroce 1966 byly ve Svídnické radnici zahájeny přípravy k otevření Muzea dávného slezského kupectví. Toto muzeum nepředstavovalo pokračovatele německého Městského muzea, které ve městě fungovalo do konce 2. sv. války. Nově vzniklá instituce se v souladu se svými stanovami z roku 1967 měla zabývat shromažďováním, zpracováváním a obnovou památek souvisejících s dějinami kupectví ve Slezsku, se systémy měr a vah používanými v této oblasti a v neposlední řadě také s historií města a jeho okolí. Při výběru této specializace se vycházelo z mnohasetleté tradice kupectví ve Svídnici. Při organizaci první výstavy významnou měrou pomohla jiná dolnoslezská muzea. Díky jimi zapůjčeným exponátům byly již 13. května 1967 pro návštěvníky otevřeny stálé expozice. Z počátku nevelký podíl památek z vlastních sbírek ve výstavách postupně rostl a dnes rozhodně představují většinu toho, co mohou návštěvníci v muzeu shlédnout.


V roce 1976 začalo vedení usilovat o změnu v prvotních stanovách z roku 1967. Ty totiž omezovaly oblast původu památek spojených s obchodem jen na Slezsko. Roku 1978 Ministerstvo kultury a umění potvrdilo stanovy nové, postulující zrušení územního omezení a zároveň měnily název instituce na Muzeum dávného kupectví. Navíc bylo zřízeno nové oddělení - Oddělení umění náhrobku, které sídlilo na Náměstí Míru. V roce 1995 došlo k další změně ve stanovách, Oddělení umění náhrobku bylo zlikvidováno a v muzeu se objevilo oddělení nové - metrologické. V současné době fungují následující oddělení:


inicjał Oddělení historie Svídnice


inicjał Oddělení dávného kupectví


inicjał Metrologické oddělení


inicjał Vědecko-vzdělávací oddělení


Exponáty z jejich sbírek najdete ve stálých expozicích (pokladen, etiket, peněz, vah, délkových a objemových měr) a v expozicích aranžovaných představujících dávnou krčmu, lékárnu, obchod, městkou váhu, úřad měr a vah a krámy bohatých kupců. V krásném gotickém Sále radních se nachází expozice věnovaná historii města s maketou Svídnice (podle vedut ze 17. století).